سه شنبه, 01/20/1398 - 10:09

   با ظهور و بروز بهار فرح بخش، نوای امید از بام تا شام بر رواق دل ها طنین انداز است تا همپای عشق ها

و امیدها و نویدها، دل ها را به نور ایمان برافروزیم و دست ها را با تحول و شکوفایی همراه سازیم،

 گام های استوار را در تحقق شعار “ رونق تولید ”برداریم و نگاه حیرت، تحیر و تحسین برانگیز

جهانیان را در باور باروری و نوآوری هایمان بنگریم و در صفحات زرین تاریخ بنگاریم.