برگزاری دوره آموزش عادی کانون بسیج فرهنگیان ناحیه یک

برگزاری دوره آموزش عادی کانون بسیج فرهنگیان ناحیه یک

در تاریخ 93/11/16 دوره اموزش عادی کانون بسیج فرهنگیان ناحیه یک در محل نمازخانه دبستان شاهد با حضور جناب آقای دانایی و آقای اسماعیلی مدرسین دوره برگزار شد.

برگزاری حلقه مربیان باسرمربی بسیج فرهنگیان استان

برگزاری حلقه مربیان باسرمربی بسیج فرهنگیان استان

دراین نشست، وضعیت حلقات مربی باسرگروههای کانون های سراسر استان، مشکلات و موانع اجرای کمی وکیفی حلقات صالحین درمدارس و ادارات وچگونگی روش های بهبود کیفیت وثمربخشی درجهت ایجاد بصیرت ومعرفت عمیق دینی درجامعه معلمین و دانش آموزان موردبحث و بررسی قرار گرفت همچنین باطرح موضوع حکومت دینی وساختارآن توسط…

گفتمان ولایت

گفتمان ولایت

((گفتمان ولایت)) ((گفتمان)) ازآن مفاهیمی است که اغلب تلقی نادرستی از آن وجود داردونابجا کاربرده  می شود.گفتمان را می توان بازنشر وتاثیر گفته اعم ازبیان ومتن درجامعه دانست.یعنی کسی حرفی یامفهومی یاتعبیری را بگوید یابنویسد ودیگران آن رابازگوکنند درباره اش حرف بزنند وگفتار و رفتار وبینش شان راتحت…